Bài I: Kỹ thuật tiện chi tiết côn

 

            I. Khái niệm chung về mặt côn.

            Trong kỹ thuật người ta dùng rất nhiều chi tiết có mặt côn, các bề mặt côn có thể dùng để lắp ghép, để định vị, để cải thiện kết cấu chi tiết hoặc để tăng tính thẩm mỹ.

                      

                                        Hình. 1.1: Các thônh số củ...


Continue reading ...